Przejdź do treści Przejdź do menu

Zawartość deklaracji dostępności

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp29.eduportal.bielsko.pl strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bielsku-Białej.
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia w życie ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kuźma, sp29bb@gmail.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 33 812 68 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej mieści się w trzech budynkach:

1.     W budynku głównym, przy ul. Czereśniowej 20, do którego prowadzą 3 wejścia:

·        wejście główne od strony wschodniej, tj. od strony boiska szkolnego,

·        wejście ewakuacyjne od strony wschodniej, tj. od strony szatni,

·        wejście ewakuacyjne od strony zachodniej, tj. od ul. Czereśniowej.

Budynek posiada 5 kondygnacji, w tym podpiwniczenie i użytkowe poddasze. Budynek został zbudowany w latach 50-tych XX-wieku i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2.     W budynku przy ul. Św. Jana Chrzciciela 34, do którego prowadzą dwa wejścia:

·        wejście główne od strony zachodniej,

·        wejście ewakuacyjne od strony wschodniej.

Budynek posiada 2 kondygnacje i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.     W budynku przy ul. Krausa 40, do którego prowadzi:

·        wejście od strony północnej.

Budynek posiada cztery kondygnacje i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Czereśniowej 20.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest portier.

W każdym z budynków podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym ( art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Do budynków i wszystkich  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.