• Regulamin wypożyczania i korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych
 • Harmonogram konsultacji klasy 4-7
 • Harmonogram konsultacji klasy 8
 • Lista dzieci przyjętych do szkoły
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym
 • Regulamin Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej dotyczący bezpieczeństwa, higieny i wyglądu zewnętrznego uczniów
 • Regulamin konkursu literackiego pt. ”Anielskie bajki”
 • Karta zgłoszenia ucznia do konkursu "Anielskie bajki"
 • Regulamin szkolnego konkursu "Pokaz talentów 2020" dla klas I-III
 • Ocenianie wewnątrzszkolne
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 29 w Bielsku-Białej
 • Komunikat o zwolnieniu z egzaminu laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad
 • Komunikat o materiałach i przyborach
 • Procedura zwalniania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych - wzór formularza
 • Procedura zwalniania uczniów w czasie zajęć lekcyjnych
 • Regulamin Organizacji Wycieczek Szkolnych
 • Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020
 • Regulamin Korzystania z Szatni i Szafek Szkolnych
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny